南邻

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:00:41 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

南邻 简体版

锦里先生乌角巾,园收芋粟不全贫。
惯看宾客儿童喜,得食阶除鸟雀驯。
秋水才深四五尺,野航恰受两三人。
白沙翠竹江村暮,相对柴门月色新。

南鄰 繁体版

錦裏先生烏角巾,園收芋粟不全貧。
慣看賓客兒童喜,得食階除鳥雀馴。
秋水才深四五尺,野航恰受兩三人。
白沙翠竹江村暮,相對柴門月色新。

nán lín 拼音版

jǐn lǐ xiān shēng wū jiǎo jīn , yuán shōu yù sù bù quán pín 。
guàn kàn bīn kè ér tóng xǐ , dé shí jiē chú niǎo què xùn 。
qiū shuǐ cái shēn sì wǔ chǐ , yě háng qià shòu liǎng sān rén 。
bái shā cuì zhú jiāng cūn mù , xiāng duì chái mén yuè sè xīn 。

鉴赏

杜甫(唐)的《南邻》选自全唐:卷226_21。