大云寺赞公房四首

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:02:36 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

大云寺赞公房四首 简体版

心在水精域,衣沾春雨时。
洞门尽徐步,深院果幽期。
到扉开复闭,撞钟斋及兹。
醍醐长发性,饮食过扶衰。
把臂有多日,开怀无愧辞。
黄鹂度结构,紫鸽下罘罳。
愚意会所适,花边行自迟。
汤休起我病,微笑索题
细软青丝履,光明白氎巾。
深藏供老宿,取用及吾身。
自顾转无趣,交情何尚新。
道林才不世,惠远德过人。
雨泻暮檐竹,风吹青井芹。
天阴对图画,最觉润鳞。
灯影照无睡,心清闻妙香。
夜深殿突兀,风动金锒铛。
天黑闭春院,地清栖暗芳。
玉绳回断绝,铁凤森翱翔。
梵放时出寺,钟残仍殷床。
明朝在沃野,苦见尘沙黄。
童儿汲井华,惯捷瓶上手。
沾洒不濡地,扫除似无帚。
明霞烂复阁,霁雾搴高牖。
侧塞被径花,飘飖委墀柳。
艰难世事迫,隐遁佳期后。
晤语契深心,那能总箝口。
奉辞还杖策,暂别终回首。
泱泱泥污人,听听国多
既未免羁绊,时来憩奔走。
近公如白雪,执热烦何有。
第二百一十七卷

大雲寺贊公房四首 繁体版

心在水精域,衣沾春雨時。
洞門盡徐步,深院果幽期。
到扉開復閉,撞鐘齋及茲。
醍醐長發性,飲食過扶衰。
把臂有多日,開懷無愧辭。
黃鸝度結構,紫鴿下罘罳。
愚意會所適,花邊行自遲。
湯休起我病,微笑索題詩。
細軟青絲履,光明白氎巾。
深藏供老宿,取用及吾身。
自顧轉無趣,交情何尚新。
道林才不世,惠遠德過人。
雨瀉暮檐竹,風吹青井芹。
天陰對圖畫,最覺潤龍鱗。
燈影照無睡,心清聞妙香。
夜深殿突兀,風動金鋃鐺。
天黑閉春院,地清棲暗芳。
玉繩回斷絕,鐵鳳森翺翔。
梵放時出寺,鐘殘仍殷床。
明朝在沃野,苦見塵沙黃。
童兒汲井華,慣捷瓶上手。
沾灑不濡地,掃除似無帚。
明霞爛復閣,霽霧搴高牖。
側塞被徑花,飄飖委墀柳。
艱難世事迫,隱遁佳期後。
晤語契深心,那能總箝口。
奉辭還杖策,暫別終回首。
泱泱泥汙人,聽聽國多狗。
既未免羈絆,時來憩奔走。
近公如白雪,執熱煩何有。
第二百一十七卷

dà yún sì zàn gōng fáng sì shǒu 拼音版

xīn zài shuǐ jīng yù , yī zhān chūn yǔ shí 。
dòng mén jìn xú bù , shēn yuàn guǒ yōu qī 。
dào fēi kāi fù bì , zhuàng zhōng zhāi jí zī 。
tí hú cháng fā xìng , yǐn shí guò fú shuāi 。
bǎ bì yǒu duō rì , kāi huái wú kuì cí 。
huáng lí dù jié gòu , zǐ gē xià fú sī 。
yú yì huì suǒ shì , huā biān xíng zì chí 。
tāng xiū qǐ wǒ bìng , wēi xiào suǒ tí shī 。
xì ruǎn qīng sī lǚ , guāng míng bái dié jīn 。
shēn cáng gōng lǎo sù , qǔ yòng jí wú shēn 。
zì gù zhuǎn wú qù , jiāo qíng hé shàng xīn 。
dào lín cái bù shì , huì yuǎn dé guò rén 。
yǔ xiè mù yán zhú , fēng chuī qīng jǐng qín 。
tiān yīn duì tú huà , zuì jué rùn lóng lín 。
dēng yǐng zhào wú shuì , xīn qīng wén miào xiāng 。
yè shēn diàn tū wù , fēng dòng jīn láng dāng 。
tiān hēi bì chūn yuàn , dì qīng qī àn fāng 。
yù shéng huí duàn jué , tiě fèng sēn áo xiáng 。
fàn fàng shí chū sì , zhōng cán réng yīn chuáng 。
míng zhāo zài wò yě , kǔ jiàn chén shā huáng 。
tóng ér jí jǐng huá , guàn jié píng shàng shǒu 。
zhān sǎ bù rú dì , sǎo chú sì wú zhǒu 。
míng xiá làn fù gé , jì wù qiān gāo yǒu 。
cè sāi bèi jìng huā , piāo yáo wěi chí liǔ 。
jiān nán shì shì pò , yǐn dùn jiā qī hòu 。
wù yǔ qì shēn xīn , nà néng zǒng qián kǒu 。
fèng cí huán zhàng cè , zàn bié zhōng huí shǒu 。
yāng yāng ní wū rén , tīng tīng guó duō gǒu 。
jì wèi miǎn jī bàn , shí lái qì bēn zǒu 。
jìn gōng rú bái xuě , zhí rè fán hé yǒu 。
dì èr bǎi yī shí qī juàn

鉴赏

杜甫(唐)的《大云寺赞公房四首》选自全唐诗:卷216_47。