樊二十三寺御赴汉中判官

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:02:44 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

樊二十三寺御赴汉中判官 简体版

威弧不能弦,自尔无宁岁。
川谷血横流,豺狼沸相噬。
天子从北来,长驱振凋敝。
顿兵岐梁下,却跨沙漠裔。
二京陷未收,四极我得制。
萧索汉水清,缅通淮湖税。
使者纷星散,王纲尚旒缀。
南伯从事贤,君行立谈际。
生知七曜历,手画三军势。
冰雪净聪明,雷霆走精锐。
幕府辍谏官,朝廷无此例。
至尊方旰食,仗尔布嘉惠。
补阙暮征入,柱史晨征憩。
正当艰难时,实藉长久计。
回风吹独树,白日照执袂。
恸哭苍烟根,山门万重闭。
居人莽牢落,游子方迢递。
裴回悲生离,局促老一世。
陶唐歌遗民,后汉更列帝。
恨无匡复姿,聊欲从此逝。

樊二十三寺禦赴漢中判官 繁体版

威弧不能弦,自爾無寧歲。
川谷血橫流,豺狼沸相噬。
天子從北來,長驅振雕敝。
頓兵岐梁下,卻跨沙漠裔。
二京陷未收,四極我得制。
蕭索漢水清,緬通淮湖稅。
使者紛星散,王綱尚旒綴。
南伯從事賢,君行立談際。
生知七曜歷,手畫三軍勢。
冰雪凈聰明,雷霆走精銳。
幕府輟諫官,朝廷無此例。
至尊方旰食,仗爾布嘉惠。
補闕暮征入,柱史晨征憩。
正當艱難時,實藉長久計。
回風吹獨樹,白日照執袂。
慟哭蒼煙根,山門萬重閉。
居人莽牢落,遊子方迢遞。
裴回悲生離,局促老一世。
陶唐歌遺民,後漢更列帝。
恨無匡復姿,聊欲從此逝。

fán èr shí sān sì yù fù hàn zhōng pàn guān 拼音版

wēi hú bù néng xián , zì ěr wú níng suì 。
chuān gǔ xuè héng liú , chái láng fèi xiāng shì 。
tiān zǐ cóng běi lái , cháng qū zhèn diāo bì 。
dùn bīng qí liáng xià , què kuà shā mò yì 。
èr jīng xiàn wèi shōu , sì jí wǒ dé zhì 。
xiāo suǒ hàn shuǐ qīng , miǎn tōng huái hú shuì 。
shǐ zhě fēn xīng sàn , wáng gāng shàng liú zhuì 。
nán bó cóng shì xián , jūn xíng lì tán jì 。
shēng zhī qī yào lì , shǒu huà sān jūn shì 。
bīng xuě jìng cōng míng , léi tíng zǒu jīng ruì 。
mù fǔ chuò jiàn guān , zhāo tíng wú cǐ lì 。
zhì zūn fāng gàn shí , zhàng ěr bù jiā huì 。
bǔ què mù zhēng rù , zhù shǐ chén zhēng qì 。
zhèng dāng jiān nán shí , shí jiè cháng jiǔ jì 。
huí fēng chuī dú shù , bái rì zhào zhí mèi 。
tòng kū cāng yān gēn , shān mén wàn zhòng bì 。
jū rén mǎng láo luò , yóu zǐ fāng tiáo dì 。
péi huí bēi shēng lí , jú cù lǎo yī shì 。
táo táng gē yí mín , hòu hàn gēng liè dì 。
hèn wú kuāng fù zī , liáo yù cóng cǐ shì 。

鉴赏

杜甫(唐)的《樊二十三寺御赴汉中判官》选自全唐:卷217_8。