承闻河北诸节度入朝欢喜口号绝句十二首

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:02:52 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

承闻河北诸节度入朝欢喜口号绝句十二首 简体版

禄山作逆降天诛,更有思明亦已无。
汹汹人寰犹不定,时时斗战欲何须。

社稷苍生计必安,蛮夷杂种错相干。
周宣汉武今王是,孝子忠臣后代看。

喧喧道路多歌谣,河北将军尽入朝。
始是乾坤王室正,却交江汉客魂销。

不道诸公无表来,茫然庶事遣人猜。
拥兵相学干戈锐,使者徒劳百万回。

鸣玉锵金尽正臣,修文偃武不无人。
兴王会静妖氛气,圣寿宜过一万春。

英雄见事若通神,圣哲为心小一身。
燕赵休矜出佳丽,宫闱不拟选才人。

抱病江天白首郎,空山楼阁暮春光。
衣冠是日朝天子,草奏何时入帝乡。

澶漫山东一百州,削成如桉抱青丘。
苞茅重入归关内,王祭还供尽海头。

东逾辽水北滹沱,星象风云喜共和。
紫气关临天地阔,黄金台贮俊贤多。

渔阳突骑邯郸儿,酒酣并辔金鞭垂。
意气即归双阙舞,雄豪复遣五陵知。

李相将军拥蓟门,白头虽老赤心存。
竟能尽说诸侯入,知有从来天子尊。

十二年来多战场,天威已息阵堂堂。
神灵汉代中兴主,功业汾阳异姓王。

承聞河北諸節度入朝歡喜口號絕句十二首 繁体版

祿山作逆降天誅,更有思明亦已無。
洶洶人寰猶不定,時時鬥戰欲何須。

社稷蒼生計必安,蠻夷雜種錯相幹。
周宣漢武今王是,孝子忠臣後代看。

喧喧道路多歌謠,河北將軍盡入朝。
始是乾坤王室正,卻交江漢客魂銷。

不道諸公無表來,茫然庶事遣人猜。
擁兵相學幹戈銳,使者徒勞百萬回。

鳴玉鏘金盡正臣,修文偃武不無人。
興王會靜妖氛氣,聖壽宜過一萬春。

英雄見事若通神,聖哲為心小一身。
燕趙休矜出佳麗,宮闈不擬選才人。

抱病江天白首郎,空山樓閣暮春光。
衣冠是日朝天子,草奏何時入帝鄉。

澶漫山東一百州,削成如案抱青丘。
苞茅重入歸關內,王祭還供盡海頭。

東逾遼水北滹沱,星象風雲喜共和。
紫氣關臨天地闊,黃金臺貯俊賢多。

漁陽突騎邯鄲兒,酒酣並轡金鞭垂。
意氣即歸雙闕舞,雄豪復遣五陵知。

李相將軍擁薊門,白頭雖老赤心存。
竟能盡說諸侯入,知有從來天子尊。

十二年來多戰場,天威已息陣堂堂。
神靈漢代中興主,功業汾陽異姓王。

chéng wén hé běi zhū jié dù rù zhāo huān xǐ kǒu hào jué jù shí èr shǒu 拼音版

lù shān zuò nì jiàng tiān zhū , gēng yǒu sī míng yì yǐ wú 。
xiōng xiōng rén huán yóu bù dìng , shí shí dǒu zhàn yù hé xū 。

shè jì cāng shēng jì bì ān , mán yí zá zhǒng cuò xiāng gān 。
zhōu xuān hàn wǔ jīn wáng shì , xiào zǐ zhōng chén hòu dài kàn 。

xuān xuān dào lù duō gē yáo , hé běi jiāng jūn jìn rù zhāo 。
shǐ shì qián kūn wáng shì zhèng , què jiāo jiāng hàn kè hún xiāo 。

bù dào zhū gōng wú biǎo lái , máng rán shù shì qiǎn rén cāi 。
yōng bīng xiāng xué gān gē ruì , shǐ zhě tú láo bǎi wàn huí 。

míng yù qiāng jīn jìn zhèng chén , xiū wén yǎn wǔ bù wú rén 。
xīng wáng huì jìng yāo fēn qì , shèng shòu yí guò yī wàn chūn 。

yīng xióng jiàn shì ruò tōng shén , shèng zhé wéi xīn xiǎo yī shēn 。
yàn zhào xiū jīn chū jiā lì , gōng wéi bù nǐ xuǎn cái rén 。

bào bìng jiāng tiān bái shǒu láng , kōng shān lóu gé mù chūn guāng 。
yī guān shì rì zhāo tiān zǐ , cǎo zòu hé shí rù dì xiāng 。

chán màn shān dōng yī bǎi zhōu , xiāo chéng rú ān bào qīng qiū 。
bāo máo zhòng rù guī guān nèi , wáng jì huán gōng jìn hǎi tóu 。

dōng yú liáo shuǐ běi hū tuó , xīng xiàng fēng yún xǐ gòng hé 。
zǐ qì guān lín tiān dì kuò , huáng jīn tái zhù jùn xián duō 。

yú yáng tū qí hán dān ér , jiǔ hān bìng pèi jīn biān chuí 。
yì qì jí guī shuāng què wǔ , xióng háo fù qiǎn wǔ líng zhī 。

lǐ xiāng jiāng jūn yōng jì mén , bái tóu suī lǎo chì xīn cún 。
jìng néng jìn shuō zhū hóu rù , zhī yǒu cóng lái tiān zǐ zūn 。

shí èr nián lái duō zhàn cháng , tiān wēi yǐ xī zhèn táng táng 。
shén líng hàn dài zhōng xīng zhǔ , gōng yè fén yáng yì xìng wáng 。

鉴赏

杜甫(唐)的《承闻河北诸节度入朝欢喜口号绝句十二首》选自全唐全唐诗:卷230_11。