奉赠鲜于京兆二十韵

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:03:21 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

奉赠鲜于京兆二十韵 简体版

王国称多士,贤良复几人?
异才应间出,爽气必殊伦。
始见张京兆,宜居汉近臣。
骅骝开道路,雕鹗离风尘。
侯伯知何等算,文章实致身。
奋飞超等级,容易失沈沦。
脱略蟠溪钓,操持郢匠斤。
云霄今巳逼,台衮更谁亲?
凤穴邹皆好,门客又新。
义声纷感激,败绩自逡巡。
途远欲何向,天高难重陈。
犹孺子,乡赋忝嘉宾。
不得同晁错,吁嗟後〔谷阝〕诜。
计疏疑翰墨,时过忆松筠。
献纳纡皇眷,中间谒紫宸。
且随诸彦集,方觊薄才伸。
破胆遭前政,阴谋独秉钧。
微生沾忌刻,万事益酸辛。
交合丹青地,恩倾雨露辰。
有儒愁饿死,早晚报平津。

奉贈鮮於京兆二十韻 繁体版

王國稱多士,賢良復幾人?
異才應間出,爽氣必殊倫。
始見張京兆,宜居漢近臣。
驊騮開道路,雕鶚離風塵。
侯伯知何等算,文章實致身。
奮飛超等級,容易失沈淪。
脫略蟠溪釣,操持郢匠斤。
雲霄今巳逼,臺袞更誰親?
鳳穴鄒皆好,龍門客又新。
義聲紛感激,敗績自逡巡。
途遠欲何向,天高難重陳。
學詩猶孺子,鄉賦忝嘉賓。
不得同晁錯,籲嗟後〔谷阝〕詵。
計疏疑翰墨,時過憶松筠。
獻納紆皇眷,中間謁紫宸。
且隨諸彥集,方覬薄才伸。
破膽遭前政,陰謀獨秉鈞。
微生沾忌刻,萬事益酸辛。
交合丹青地,恩傾雨露辰。
有儒愁餓死,早晚報平津。

fèng zèng xiān yú jīng zhào èr shí yùn 拼音版

wáng guó chēng duō shì , xián liáng fù jī rén ?
yì cái yīng jiān chū , shuǎng qì bì shū lún 。
shǐ jiàn zhāng jīng zhào , yí jū hàn jìn chén 。
huá liú kāi dào lù , diāo è lí fēng chén 。
hóu bó zhī hé děng suàn , wén zhāng shí zhì shēn 。
fèn fēi chāo děng jí , róng yì shī shěn lún 。
tuō l<è pán xī diào , cāo chí yǐng jiàng jīn 。
yún xiāo jīn sì bī , tái gǔn gēng shuí qīn ?
fèng xué zōu jiē hǎo , lóng mén kè yòu xīn 。
yì shēng fēn gǎn jī , bài jì zì qūn xún 。
tú yuǎn yù hé xiàng , tiān gāo nán zhòng chén 。
xué shī yóu rú zǐ , xiāng fù tiǎn jiā bīn 。
bù dé tóng cháo cuò , xū jiē hòu �� gǔ fǔ �� shēn 。
jì shū yí hàn mò , shí guò yì sōng yún 。
xiàn nà yū huáng juàn , zhōng jiān yè zǐ chén 。
qiě suí zhū yàn jí , fāng jì báo cái shēn 。
pò dǎn zāo qián zhèng , yīn móu dú bǐng jūn 。
wēi shēng zhān jì kè , wàn shì yì suān xīn 。
jiāo hé dān qīng dì , ēn qīng yǔ lù chén 。
yǒu rú chóu è sǐ , zǎo wǎn bào píng jīn 。

鉴赏

杜甫(唐)的《奉赠鲜于京兆二十韵》选自全唐诗