陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉,晚际遇雨二首

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:03:25 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉,晚际遇雨二首 简体版

落日放船好,轻风生浪迟。
竹深留客处,荷净纳凉时。
公子调冰水,佳人雪藕丝。
片云头上黑,应是雨催
雨来沾席上,风急打船头。
越女红裙湿,燕姬翠黛愁。
缆侵堤柳系,幔宛浪花浮。
归路翻萧飒,陂塘五月秋。

陪諸貴公子丈八溝攜妓納涼,晚際遇雨二首 繁体版

落日放船好,輕風生浪遲。
竹深留客處,荷凈納涼時。
公子調冰水,佳人雪藕絲。
片雲頭上黑,應是雨催詩。
雨來沾席上,風急打船頭。
越女紅裙濕,燕姬翠黛愁。
纜侵堤柳系,幔宛浪花浮。
歸路翻蕭颯,陂塘五月秋。

péi zhū guì gōng zǐ zhàng bā gōu xié jì nà liáng , wǎn jì yù yǔ èr shǒu 拼音版

luò rì fàng chuán hǎo , qīng fēng shēng làng chí 。
zhú shēn liú kè chǔ , hé jìng nà liáng shí 。
gōng zǐ diào bīng shuǐ , jiā rén xuě ǒu sī 。
piàn yún tóu shàng hēi , yīng shì yǔ cuī shī 。
yǔ lái zhān xí shàng , fēng jí dǎ chuán tóu 。
yuè nǚ hóng qún shī , yàn jī cuì dài chóu 。
lǎn qīn dī liǔ xì , màn wǎn làng huā fú 。
guī lù fān xiāo sà , bēi táng wǔ yuè qiū 。

鉴赏

杜甫(唐)的《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉,晚际遇雨二首》选自全唐诗全唐诗:卷224_47。