新婚别

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:03:37 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

新婚别 简体版

丝附蓬麻,引蔓故不长。
嫁女与征夫,不如弃路旁。
结发为妻子,席不暖君床。
暮婚晨告别,无乃太匆忙。
君行虽不远,守边赴河阳。
妾身未分明,何以拜姑嫜。
父母养我时,日夜令我藏。
生女有所归,亦得将。
君今往死地,沈痛迫中肠。
誓欲随君去,形势反苍黄。
勿为新婚念,努力事戎行。
妇人在军中,兵气恐不扬。
自嗟贫家女,久致罗襦裳。
罗襦不复施,对君洗红妆。
仰视百鸟飞,大小必双翔。
人事多错迕,与君永相望。

新婚別 繁体版

兔絲附蓬麻,引蔓故不長。
嫁女與征夫,不如棄路旁。
結發為妻子,席不暖君床。
暮婚晨告別,無乃太匆忙。
君行雖不遠,守邊赴河陽。
妾身未分明,何以拜姑嫜。
父母養我時,日夜令我藏。
生女有所歸,雞狗亦得將。
君今往死地,沈痛迫中腸。
誓欲隨君去,形勢反蒼黃。
勿為新婚念,努力事戎行。
婦人在軍中,兵氣恐不揚。
自嗟貧家女,久致羅襦裳。
羅襦不復施,對君洗紅妝。
仰視百鳥飛,大小必雙翔。
人事多錯迕,與君永相望。

xīn hūn bié 拼音版

tù sī fù péng má , yǐn wàn gù bù cháng 。
jià nǚ yǔ zhēng fū , bù rú qì lù páng 。
jié fā wéi qī zǐ , xí bù nuǎn jūn chuáng 。
mù hūn chén gào bié , wú nǎi tài cōng máng 。
jūn xíng suī bù yuǎn , shǒu biān fù hé yáng 。
qiè shēn wèi fēn míng , hé yǐ bài gū zhāng 。
fù mǔ yǎng wǒ shí , rì yè líng wǒ cáng 。
shēng nǚ yǒu suǒ guī , jī gǒu yì dé jiāng 。
jūn jīn wǎng sǐ dì , shěn tòng pò zhōng cháng 。
shì yù suí jūn qù , xíng shì fǎn cāng huáng 。
wù wéi xīn hūn niàn , nǔ lì shì róng xíng 。
fù rén zài jūn zhōng , bīng qì kǒng bù yáng 。
zì jiē pín jiā nǚ , jiǔ zhì luó rú cháng 。
luó rú bù fù shī , duì jūn xǐ hóng zhuāng 。
yǎng shì bǎi niǎo fēi , dà xiǎo bì shuāng xiáng 。
rén shì duō cuò wǔ , yǔ jūn yǒng xiāng wàng 。

鉴赏

杜甫(唐)的《新婚别》选自全唐:卷217_34。

【注释】:[1]一作“固”。

[2]一作“致此”。