后出塞五首

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:04:23 分类: 全唐诗 杜甫的诗 短篇章节

后出塞五首 简体版

男儿生世间,及壮当封侯。
战伐有功业,焉能守旧丘。
召募赴蓟门,军动不可留。
千金买鞭,百金装刀头。
闾里送我行,亲戚拥道周。
斑白居上列,酒酣进庶羞。
少年别有赠,含笑看吴钩。
朝进东门营,暮上河阳桥。
落日照大旗,马鸣风萧萧。
平沙列万幕,部伍各见招。
中天悬明月,令严夜寂寥。
悲笳数声动,壮士惨不骄。
借问大将谁,恐是霍嫖姚。
古人重守边,今人重高勋。
岂知英雄主,出师亘长云。
六合已一家,四夷且孤军。
遂使貔士,奋身勇所闻。
拔剑击大荒,日收胡马群。
誓开玄冥北,持以奉吾君。
献凯日继踵,两蕃静无虞。
渔阳豪侠地,击鼓吹笙竽。
云帆转辽海,粳稻来东吴。
越罗与楚练,照耀舆台躯。
主将位益崇,气骄凌上都。
边人不敢议,议者死路衢。
我本良家子,出师亦多门。
将骄益愁思,身贵不足论。
跃马二十年,恐辜明主恩。
坐见幽州骑,长驱河洛昏。
中夜间道归,故里但空村。
恶名幸脱免,穷老无儿孙。

後出塞五首 繁体版

男兒生世間,及壯當封侯。
戰伐有功業,焉能守舊丘。
召募赴薊門,軍動不可留。
千金買馬鞭,百金裝刀頭。
閭裏送我行,親戚擁道周。
斑白居上列,酒酣進庶羞。
少年別有贈,含笑看吳鉤。
朝進東門營,暮上河陽橋。
落日照大旗,馬鳴風蕭蕭。
平沙列萬幕,部伍各見招。
中天懸明月,令嚴夜寂寥。
悲笳數聲動,壯士慘不驕。
借問大將誰,恐是霍嫖姚。
古人重守邊,今人重高勛。
豈知英雄主,出師亙長雲。
六合已一家,四夷且孤軍。
遂使貔虎士,奮身勇所聞。
拔劍擊大荒,日收胡馬群。
誓開玄冥北,持以奉吾君。
獻凱日繼踵,兩蕃靜無虞。
漁陽豪俠地,擊鼓吹笙竽。
雲帆轉遼海,粳稻來東吳。
越羅與楚練,照耀輿臺軀。
主將位益崇,氣驕淩上都。
邊人不敢議,議者死路衢。
我本良家子,出師亦多門。
將驕益愁思,身貴不足論。
躍馬二十年,恐辜明主恩。
坐見幽州騎,長驅河洛昏。
中夜間道歸,故裏但空村。
惡名幸脫免,窮老無兒孫。

hòu chū sāi wǔ shǒu 拼音版

nán ér shēng shì jiān , jí zhuàng dāng fēng hóu 。
zhàn fá yǒu gōng yè , yān néng shǒu jiù qiū 。
zhào mù fù jì mén , jūn dòng bù kě liú 。
qiān jīn mǎi mǎ biān , bǎi jīn zhuāng dāo tóu 。
lǘ lǐ sòng wǒ xíng , qīn qī yōng dào zhōu 。
bān bái jū shàng liè , jiǔ hān jìn shù xiū 。
shǎo nián bié yǒu zèng , hán xiào kàn wú gōu 。
zhāo jìn dōng mén yíng , mù shàng hé yáng qiáo 。
luò rì zhào dà qí , mǎ míng fēng xiāo xiāo 。
píng shā liè wàn mù , bù wǔ gè jiàn zhāo 。
zhōng tiān xuán míng yuè , líng yán yè jì liáo 。
bēi jiā shù shēng dòng , zhuàng shì cǎn bù jiāo 。
jiè wèn dà jiāng shuí , kǒng shì huò piáo yáo 。
gǔ rén zhòng shǒu biān , jīn rén zhòng gāo xūn 。
qǐ zhī yīng xióng zhǔ , chū shī gèn cháng yún 。
liù hé yǐ yī jiā , sì yí qiě gū jūn 。
suì shǐ pí hǔ shì , fèn shēn yǒng suǒ wén 。
bá jiàn jī dà huāng , rì shōu hú mǎ qún 。
shì kāi xuán míng běi , chí yǐ fèng wú jūn 。
xiàn kǎi rì jì zhǒng , liǎng fán jìng wú yú 。
yú yáng háo xiá dì , jī gǔ chuī shēng yú 。
yún fān zhuǎn liáo hǎi , jīng dào lái dōng wú 。
yuè luó yǔ chǔ liàn , zhào yào yú tái qū 。
zhǔ jiāng wèi yì chóng , qì jiāo líng shàng dū 。
biān rén bù gǎn yì , yì zhě sǐ lù qú 。
wǒ běn liáng jiā zǐ , chū shī yì duō mén 。
jiāng jiāo yì chóu sī , shēn guì bù zú lùn 。
yuè mǎ èr shí nián , kǒng gū míng zhǔ ēn 。
zuò jiàn yōu zhōu qí , cháng qū hé luò hūn 。
zhōng yè jiān dào guī , gù lǐ dàn kōng cūn 。
è míng xìng tuō miǎn , qióng lǎo wú ér sūn 。

鉴赏

杜甫(唐)的《后出塞五首》选自全唐:卷18_22全唐诗:卷218_16。

【注释】:[1]一作“鞭”。