赠韦侍御黄裳其一(受屈不改心,然后知君子) 作者:李白(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-06 20:35:55 分类: 李白的诗 全唐诗 短篇章节

赠韦侍御黄裳其一 简体版

太华生长松,亭亭凌霜雪。
天与百尺高,岂为微飙折。
桃李卖阳艳,路人行且迷。
春光扫地尽,碧叶成黄泥。
愿君学长松,慎勿作桃李。
受屈不改心,然后知君子。

贈韋侍禦黃裳其一 繁体版

太華生長松,亭亭淩霜雪。
天與百尺高,豈為微飆折。
桃李賣陽艷,路人行且迷。
春光掃地盡,碧葉成黃泥。
願君學長松,慎勿作桃李。
受屈不改心,然後知君子。

zèng wéi shì yù huáng cháng qí yī

tài huá shēng cháng sōng , tíng tíng líng shuāng xuě 。
tiān yǔ bǎi chǐ gāo , qǐ wéi wēi biāo zhē 。
táo lǐ mài yáng yàn , lù rén xíng qiě mí 。
chūn guāng sǎo dì jìn , bì yè chéng huáng ní 。
yuàn jūn xué cháng sōng , shèn wù zuò táo lǐ 。
shòu qū bù gǎi xīn , rán hòu zhī jūn zǐ 。

鉴赏

李白(唐)的《赠韦侍御黄裳其一》选自全唐:卷168_14 姜葆夫、韦良成选注《常用古诗》。