送外甥郑灌从军三首(斩胡血变黄河水,枭首当悬白鹊旗) 作者:李白(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-06 20:37:42 分类: 李白的诗 全唐诗 短篇章节

送外甥郑灌从军三首 简体版

六博争雄好彩来,金盘一掷万人开。
丈夫赌命报天子,当斩胡头衣锦回。

丈八予出陇西,弯弧拂箭白猿啼。
破胡必用韬策,积甲应将耳齐。

月蚀西方破敌时,及瓜归日未应迟。
斩胡血变黄河水,枭首当悬白鹊旗。

送外甥鄭灌從軍三首 繁体版

六博爭雄好彩來,金盤一擲萬人開。
丈夫賭命報天子,當斬胡頭衣錦回。

丈八蛇予出隴西,彎弧拂箭白猿啼。
破胡必用龍韜策,積甲應將熊耳齊。

月蝕西方破敵時,及瓜歸日未應遲。
斬胡血變黃河水,梟首當懸白鵲旗。

sòng wài shēng zhèng guàn cóng jūn sān shǒu

liù bó zhēng xióng hǎo cǎi lái , jīn pán yī zhì wàn rén kāi 。
zhàng fū dǔ mìng bào tiān zǐ , dāng zhǎn hú tóu yī jǐn huí 。

zhàng bā shé yú chū lǒng xī , wān hú fú jiàn bái yuán tí 。
pò hú bì yòng lóng tāo cè , jī jiǎ yīng jiāng xióng ěr qí 。

yuè shí xī fāng pò dí shí , jí guā guī rì wèi yīng chí 。
zhǎn hú xuè biàn huáng hé shuǐ , xiāo shǒu dāng xuán bái què qí 。

鉴赏

李白(唐)的《送外甥郑灌从军三首》选自全唐:卷176_16。