鉴赏:踏歌词(唱尽新词欢不见,红窗映树鹧鸪鸣) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:09:13 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

踏歌词 简体版

春江月出大堤平,堤上女郎连袂行。
唱尽新词欢不见,红窗映树鹧鸪鸣。

踏歌詞 繁体版

春江月出大堤平,堤上女郎連袂行。
唱盡新詞歡不見,紅窗映樹鷓鴣鳴。

tà gē cí

chūn jiāng yuè chū dà dī píng , dī shàng nǚ láng lián mèi xíng 。
chàng jìn xīn cí huān bù jiàn , hóng chuāng yìng shù zhè gū míng 。

鉴赏

暂无内容