解闷十二首

来源:岁年网 时间:2017-09-23 13:02:52 分类: 杜甫的诗 短篇章节

解闷十二首 简体版

草阁柴扉星散居,浪翻江黑雨飞初。
山禽引子哺红果,溪友得钱留白
商胡离别下扬州,忆上西陵故驿楼。
为问淮南米贵贱,老夫乘兴欲东流。
一辞故国十经秋,每见秋瓜忆故丘。
今日南湖采薇蕨,何人为觅郑瓜州。
沈范早知何水部,曹刘不待薛郎中。
独当省署开文苑,兼泛沧浪学钓翁。
李陵苏武是吾师,孟子论文更不疑。
一饭未曾留俗客,数篇今见古人
复忆襄阳孟浩然,清诗句句尽堪传。
即今耆旧无新语,漫钓槎头缩颈鳊。
陶冶性灵在底物,新诗改罢自长吟。
孰知二谢将能事,颇学阴何苦用心。
不见高人王右丞,蓝田丘壑漫寒藤。
最传秀句寰区满,未绝风流相国能。
先帝贵妃今寂寞,荔枝还复入长安。
炎方每续朱樱献,玉座应悲白露团。
忆过泸戎摘荔枝,青峰隐映石逶迤。
京中旧见无颜色,红颗酸甜只自知。
翠瓜碧李沈玉甃,赤梨葡萄寒露成。
可怜先不异枝蔓,此物娟娟长远生。
侧生野岸及江蒲,不熟丹宫满玉壶。
云壑布衣骀背死,劳生重翠眉须。

解悶十二首 繁体版

草閣柴扉星散居,浪翻江黑雨飛初。
山禽引子哺紅果,溪友得錢留白魚。
商胡離別下揚州,憶上西陵故驛樓。
為問淮南米貴賤,老夫乘興欲東流。
一辭故國十經秋,每見秋瓜憶故丘。
今日南湖采薇蕨,何人為覓鄭瓜州。
沈範早知何水部,曹劉不待薛郎中。
獨當省署開文苑,兼泛滄浪學釣翁。
李陵蘇武是吾師,孟子論文更不疑。
一飯未曾留俗客,數篇今見古人詩。
復憶襄陽孟浩然,清詩句句盡堪傳。
即今耆舊無新語,漫釣槎頭縮頸鯿。
陶冶性靈在底物,新詩改罷自長吟。
孰知二謝將能事,頗學陰何苦用心。
不見高人王右丞,藍田丘壑漫寒藤。
最傳秀句寰區滿,未絕風流相國能。
先帝貴妃今寂寞,荔枝還復入長安。
炎方每續朱櫻獻,玉座應悲白露團。
憶過瀘戎摘荔枝,青峰隱映石逶迤。
京中舊見無顏色,紅顆酸甜隻自知。
翠瓜碧李沈玉甃,赤梨葡萄寒露成。
可憐先不異枝蔓,此物娟娟長遠生。
側生野岸及江蒲,不熟丹宮滿玉壺。
雲壑布衣駘背死,勞生重馬翠眉須。

jiě mèn shí èr shǒu 拼音版

cǎo gé chái fēi xīng sàn jū , làng fān jiāng hēi yǔ fēi chū 。
shān qín yǐn zǐ bǔ hóng guǒ , xī yǒu dé qián liú bái yú 。
shāng hú lí bié xià yáng zhōu , yì shàng xī líng gù yì lóu 。
wéi wèn huái nán mǐ guì jiàn , lǎo fū chéng xīng yù dōng liú 。
yī cí gù guó shí jīng qiū , měi jiàn qiū guā yì gù qiū 。
jīn rì nán hú cǎi wēi jué , hé rén wéi mì zhèng guā zhōu 。
shěn fàn zǎo zhī hé shuǐ bù , cáo liú bù dài xuē láng zhōng 。
dú dāng shěng shǔ kāi wén yuàn , jiān fàn cāng làng xué diào wēng 。
lǐ líng sū wǔ shì wú shī , mèng zǐ lùn wén gēng bù yí 。
yī fàn wèi zēng liú sú kè , shù piān jīn jiàn gǔ rén shī 。
fù yì xiāng yáng mèng hào rán , qīng shī jù jù jìn kān chuán 。
jí jīn qí jiù wú xīn yǔ , màn diào chá tóu suō jǐng biān 。
táo yě xìng líng zài dǐ wù , xīn shī gǎi bà zì cháng yín 。
shú zhī èr xiè jiāng néng shì , pō xué yīn hé kǔ yòng xīn 。
bù jiàn gāo rén wáng yòu chéng , lán tián qiū hè màn hán téng 。
zuì chuán xiù jù huán qū mǎn , wèi jué fēng liú xiāng guó néng 。
xiān dì guì fēi jīn jì mò , lì zhī huán fù rù cháng ān 。
yán fāng měi xù zhū yīng xiàn , yù zuò yīng bēi bái lù tuán 。
yì guò lú róng zhāi lì zhī , qīng fēng yǐn yìng shí wēi yǐ 。
jīng zhōng jiù jiàn wú yán sè , hóng kē suān tián zhī zì zhī 。
cuì guā bì lǐ shěn yù zhòu , chì lí pú táo hán lù chéng 。
kě lián xiān bù yì zhī wàn , cǐ wù juān juān cháng yuǎn shēng 。
cè shēng yě àn jí jiāng pú , bù shú dān gōng mǎn yù hú 。
yún hè bù yī tái bèi sǐ , láo shēng zhòng mǎ cuì méi xū 。

鉴赏

杜甫(唐)的《解闷十二首》选自全唐诗全唐诗:卷230_9。