醉吟

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:31:03 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

醉吟 简体版

牵经引礼人谁听,是古非今世共憎。
何似对花倾绿酒,自歌一曲醉腾腾!

醉吟 繁体版

牽經引禮人誰聽,是古非今世共憎。
何似對花傾綠酒,自歌一曲醉騰騰!

zuì yín 拼音版

qiān jīng yǐn lǐ rén shuí tīng , shì gǔ fēi jīn shì gòng zēng 。
hé sì duì huā qīng lǜ jiǔ , zì gē yī qū zuì téng téng !

鉴赏