醉中书懹

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:31:30 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

醉中书懹 简体版

既老心愈空,新凉体差健,登山每嗔扶,对案亦强饭。
平生百事嬾,惟酒不待劝,迨此桑落时,一醉适我愿。
羸然云水身,本非朱紫楦。
少犹耻枉尺,老敢欺方寸。
但令死瞑目,余事何足论。
不见鹿门翁,全家事潜遯。

醉中書懹 繁体版

既老心愈空,新涼體差健,登山每嗔扶,對案亦強飯。
平生百事嬾,惟酒不待勸,迨此桑落時,一醉適我願。
羸然雲水身,本非朱紫楦。
少猶恥枉尺,老敢欺方寸。
但令死瞑目,余事何足論。
不見鹿門翁,全家事潛遯。

zuì zhōng shū ràng 拼音版

jì lǎo xīn yù kōng , xīn liáng tǐ chà jiàn , dēng shān měi chēn fú , duì àn yì qiáng fàn 。
píng shēng bǎi shì lǎn , wéi jiǔ bù dài quàn , dài cǐ sāng luò shí , yī zuì shì wǒ yuàn 。
léi rán yún shuǐ shēn , běn fēi zhū zǐ xuàn 。
shǎo yóu chǐ wǎng chǐ , lǎo gǎn qī fāng cùn 。
dàn líng sǐ míng mù , yú shì hé zú lùn 。
bù jiàn lù mén wēng , quán jiā shì qián dùn 。

鉴赏