醉中步月湖上

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:31:24 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

醉中步月湖上 简体版

闰余时节早,天气已凄冷。
悠哉曳杖行,乐此清夜永。
霜风锼病骨,林月写孤影。
得复忘,薄酒吹易醒。
浮生役声利,百岁常鼎鼎。
清游倘可继,终老谢人境。

醉中步月湖上 繁体版

閏余時節早,天氣已淒冷。
悠哉曳杖行,樂此清夜永。
霜風鎪病骨,林月寫孤影。
新詩得復忘,薄酒吹易醒。
浮生役聲利,百歲常鼎鼎。
清遊倘可繼,終老謝人境。

zuì zhōng bù yuè hú shàng 拼音版

rùn yú shí jié zǎo , tiān qì yǐ qī lěng 。
yōu zāi yè zhàng xíng , lè cǐ qīng yè yǒng 。
shuāng fēng sōu bìng gǔ , lín yuè xiě gū yǐng 。
xīn shī dé fù wàng , báo jiǔ chuī yì xǐng 。
fú shēng yì shēng lì , bǎi suì cháng dǐng dǐng 。
qīng yóu tǎng kě jì , zhōng lǎo xiè rén jìng 。

鉴赏