雨夜感怀

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:32:35 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

雨夜感怀 简体版

点滴空阶雨送凉,青灯对影独凄伤。
身如病木惊秋早,心似鳏怯夜长。
铸得黄金犹有术,扫空白发定无方。
萧然禅榻君休笑,一卷残书伴枕傍。

雨夜感懷 繁体版

點滴空階雨送涼,青燈對影獨淒傷。
身如病木驚秋早,心似鰥魚怯夜長。
鑄得黃金猶有術,掃空白發定無方。
蕭然禪榻君休笑,一卷殘書伴枕傍。

yǔ yè gǎn huái 拼音版

diǎn dī kōng jiē yǔ sòng liáng , qīng dēng duì yǐng dú qī shāng 。
shēn rú bìng mù jīng qiū zǎo , xīn sì guān yú qiè yè cháng 。
zhù dé huáng jīn yóu yǒu shù , sǎo kōng bái fā dìng wú fāng 。
xiāo rán chán tà jūn xiū xiào , yī juàn cán shū bàn zhěn bàng 。

鉴赏