雨过行视舍北菜圃因望北村久之

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:32:41 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

雨过行视舍北菜圃因望北村久之 简体版

蔬畦蹑屐惬幽情,检挍园丁日有程。
得雨尚悭须灌溉,我来时听桔槔声。

雨過行視舍北菜圃因望北村久之 繁体版

蔬畦躡屐愜幽情,檢挍園丁日有程。
得雨尚慳須灌溉,我來時聽桔橰聲。

yǔ guò xíng shì shè běi cài pǔ yīn wàng běi cūn jiǔ zhī 拼音版

shū qí niè jī qiè yōu qíng , jiǎn jiào yuán dīng rì yǒu chéng 。
dé yǔ shàng qiān xū guàn gài , wǒ lái shí tīng jié gāo shēng 。

鉴赏