雨後登西楼独酌

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:32:45 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

雨後登西楼独酌 简体版

老觉人间无一欣,强寻高处看归云。
天空列嶂开图画,水落寒江学篆文。
四海道途行太半,百年光景近中分。
交游赖有曲生在,正向愁时能策勋。

雨後登西樓獨酌 繁体版

老覺人間無一欣,強尋高處看歸雲。
天空列嶂開圖畫,水落寒江學篆文。
四海道途行太半,百年光景近中分。
交遊賴有曲生在,正向愁時能策勛。

yǔ hòu dēng xī lóu dú zhuó 拼音版

lǎo jué rén jiān wú yī xīn , qiáng xún gāo chǔ kàn guī yún 。
tiān kōng liè zhàng kāi tú huà , shuǐ luò hán jiāng xué zhuàn wén 。
sì hǎi dào tú xíng tài bàn , bǎi nián guāng jǐng jìn zhōng fēn 。
jiāo yóu lài yǒu qū shēng zài , zhèng xiàng chóu shí néng cè xūn 。

鉴赏