雨後快晴步至湖塘

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:34:28 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

雨後快晴步至湖塘 简体版

齿豁从教道字讹,负薪陌上且行歌。
古人亦自逢时少,吾辈何疑忤俗多。
山扫黛痕如尚湿,湖开镜面似新磨。
亦知大有抓髯处,无奈西流白日何!

雨後快晴步至湖塘 繁体版

齒豁從教道字訛,負薪陌上且行歌。
古人亦自逢時少,吾輩何疑忤俗多。
山掃黛痕如尚濕,湖開鏡面似新磨。
亦知大有抓髯處,無奈西流白日何!

yǔ hòu kuài qíng bù zhì hú táng 拼音版

chǐ huō cóng jiào dào zì é , fù xīn mò shàng qiě xíng gē 。
gǔ rén yì zì féng shí shǎo , wú bèi hé yí wǔ sú duō 。
shān sǎo dài hén rú shàng shī , hú kāi jìng miàn sì xīn mó 。
yì zhī dà yǒu zhuā rán chǔ , wú nài xī liú bái rì hé !

鉴赏